Latvijas Ugunsdrošības asociācija

Biedrības mērķis ir Latvijas Republikas ugunsdzēsības un ugunsdrošības servisa uzņēmumu un darbinieku apvienošana kopīgam radošam darbam un to interešu aizsardzība.

Pēc savas darbības un organizatoriskās uzbūves “Latvijas Ugunsdrošības asociācija” ir brīvprātīga, profesionāla biedrība, kuras pamatmērķis ir sekmēt tās biedru savstarpējo sadarbību un profesionālo izaugsmi, aizstāvēt savu biedru saimnieciskās, ekonomiskās un tiesiskās intereses, kā arī aktīva darbība Latvijas ugunsdzēsības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas tirgū un savu biedru pārstāvniecība pašvaldību un valsts institūcijās. “Latvijas Ugunsdrošības asociācija” ir vienīgā šāda profila sabiedriska organizācija Latvijā.

Kā svarīgāko uzdevumu savai darbībai Biedrība izvirza iedzīvotāju ugunsdrošības nodrošināšanu valstī un uzskata, ka to var panākt ar vienotu darbību likumdošanas un normatīvās bāzes pilnveidošanā, kvalitatīvu ugunsdrošības, pakalpojumu sniegšanu, profesionālu speciālistu sagatavošanu un efektīvu sabiedrības informēšanu jautājumos par ugunsdrošību. Īpašā uzmanība, pēc Biedrība biedru domām, šo jautājumu risināšanā un aktualizēšanā sabiedrībā ir jāveltī sadarbībai ar masu informācijas līdzekļiem.

Latvijas Ugunsdrošības asociācija” dibināta 2002. gadā un uz pašreizējo brīdi apvieno ap 30 Latvijas un starptautiskos vadošos ugunsdzēsības un ugunsdrošības servisa uzņēmumus. Biedrība sadarbojas ar citām sabiedriskām organizācijām.

No 2008. gada “Latvijas Ugunsdrošības asociācija” ir Iekšlietu Ministrijas sabiedrības Konsultatīvās drošības padomes biedrs un vada darba grupu “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”.

Latvijas Ugunsdrošības asociācija” ir “Latvijas Darba Devēju Konfederācijas” biedrs.

Asociācijas ikdienas un radošais darbs tiek plānots un norisinās pa vairākām darba grupām:

  • Ugunsdzēsības aparāti un to apkalpošana.
  • Ugunsdzēsības automātika un signalizācijas sistēmas, to projektēšana; uzstādīšana un apkalpošana.
  • Būvtehniskā ugunsaizsardzība.
  • Dūmvadi, ventilācija. To uzstādīšana un apkalpošana.
  • Ugunsdrošības speciālistu apmācība.

Latvijas Ugunsdrošības asociācijas biedru piedāvātie produkti un pakalpojumi:

Visa veida ugunsdzēsības aparātu tirdzniecība, apkope un uzpildīšana.

Visa veida ugunsdzēsības inventāra, tehnikas un speciālā aprīkojuma tirdzniecība.

Individuālo un speciālo drošības un aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma tirdzniecība.

Būvkonstrukciju apstrāde ar ugunsaizsardzības pārklājumiem, to tirdzniecība. Komunikācijas eju ugunsaizsardzība.

Ugunsdrošo durvju un vārtu tirdzniecība.

Ugunsdrošās stikla-alumīnija konstrukcijas (logi, durvis, starpsienas, virsgaismas, fasādes utt., to tirdzniecība.

Elektrotehniskie mērījumi. Zibens novadītāju projektēšana un uzstādīšana.

Ugunsdzēsības signalizācijas, ugunsgrēka izziņošanas un apsardzes signalizācijas, kā arī video novērošanas sistēmu projektēšana, uzstādīšana un šo sistēmu pieslēgšana centralizētām apsardzes pultīm.

Automātisko ugunsdzēsības sistēmu projektēšana, montāža, testēšana un tehniskā apkalpošana. Automātisko ugunsdzēsības sistēmu materiālu un iekārtu tirdzniecība.

Ūdensapgādes un kanalizācijas būvmontāžas darbu projektēšana, ugunsdzēsības sprinkleru, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana, montāža un apkalpošana. Ūdensvada spiediena pārbaudes.

Dūmvadu izgatavošana un uzstādīšana. Dūmu novadīšanas iekārtas un aizsardzība. Konsultācijas un instruktāžas ugunsdrošības jautājumos. Evakuācijas plānu Izstrādāšana.

Ugunsdrošības un aizsardzības apmācība pēc 20 un 160 stundu programmām. Pirmās medicīniskās palīdzības apmācība. Civilās aizsardzības apmācība.

Iestāšanās asociācijā

Biedrībā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu var iestāties:

Jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas nodarbojas ar ugunsdzēsības vai ugunsdrošības servisu, vai ir tieši saistīta ar to, un atbalsta Biedrības mērķus, kā arī apņemas ievērot tās statūtus.

Biedrības valdei iesniedzamie dokumenti
aizpildi anketu

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.